OLAT

OLAT-unterstützte Kurse des HS 19

19HS 760-007a Einführung in die Musikgeschichte bis 1600
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16623043677
Dr. Bernhard Hangartner

19HS 760-004a Analytische Hörpraxis
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16623043675
Dr. Doris Lanz

19HS 760a010a Kompositorische Jazzrezeptionen
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16623043679
Dr. Doris Lanz

19HS 760-002a Musikwissenschaftliches Arbeiten
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16623043674
Dr. Michael Meyer

19HS 760a013a Musik der Wiener Moderne
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16623043681
Dr. Michael Meyer

19HS 760-009a Mozarts Streichquartettsatz
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16623043678
Dr. Louis Delpech

19HS 760a011a Thomas Manns Dr. Faustus
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16623043680
Dr. Louis Delpech

19HS 760a017a Musik in Israel
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16623043682
PD Dr. Marion Mäder

19HS 760G301a Kolloquium: Aktuelle Forschungsfragen
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16629924244
Prof. Dr. Laurenz Lütteken

19HS 760a016a Mozart und Da Ponte
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16629924242
Prof. Dr. Laurenz Lütteken

19HS 760a012a Musik des Mittelalters
https://lms.uzh.ch/auth/RepositoryEntry/16629924241
Prof. Dr. Laurenz Lütteken

19HS 760-001a Musik, Ästhetik, Kultur
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16629924234
Prof. Dr. Laurenz Lütteken

19HS 760a015a Musik – Recht – Digital
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16629924286
Dr. Frédéric Döhl

19HS 760-003a Satzlehre I
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16646537251
Angelika Moths

19HS 760a014a Instrument und Experiment
https://lms.uzh.ch/url/RepositoryEntry/16664199360
Dr. Rebecca Wolf